İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular


Genel

Rapor alındıktan sonra bölüm amirinin imzalı onayı ile aynı gün Müdürlüğümüze teslim edilir.
Rapor gün sayısı kadar maaşınızdan kesinti yapılır, 2 gün hariç, geri kalan kısmının ücretini , Müdürlüğümüz tarafından yapılan işlemler akabinde Postane’den alabilirsiniz.

Medeni durumunuzdaki her tür değişiklikten sonra yeni nüfus cüzdanınızın fotokopisini, evlenme cüzdanınızın fotokopisini ayrıca yine boşanma durumunda da Mahkeme kararınızın ve nüfus cüzdanınızın bir fotokopisini aile durum bildirimi formu ile birlikte Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

Adres değişikliklerinizi bilgi formunu doldurmak suretiyle bildirmeniz yasal sorumluluğunuzdur.

Akademik ve İdari Personel Bilgi Formu

Aile Durum Bildirimi Formu

Evlilik izninizi 3 gün olarak kullanabilirsiniz ve bununla ilgili olarak idari izin formu doldurulmalıdır.
Müdürlüğümüze gelerek yeni kart basımı için başvuru formu doldurulur. Kayıp/çalıntı kart bedeli olan 25.- TL ilgili kişinin maaşından Müdürlüğümüz tarafından kesilir. Medeni durum, unvan değişikliği vb. durumlarda herhangi bir ödeme gerekmez.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışma süreniz;

0 – 6 ay arasında ise 14 gün (2 Hafta)

6 -18 ay arasında ise 28 gün (4 Hafta)

13 – 36 ay arasında ise 42 gün (6 Hafta)

36 aydan fazla ise 56 gün (8 Hafta) önceden birim yöneticisini bilgilendirip istifa dilekçenizi vermeniz gerekmektedir.

Hizmet sözleşmeniz ve iş kanununa göre çıkış işlemleri yürütülür.
Ayrılış tarihini bildiren istifa dilekçenizi bölüm amirinize verdikten sonra DYS üzerinden “İlişik Kesme Formu”nu başlatmanız ve üzerinizde zimmetli, makine, malzeme ve eşyaları teslim etmeniz, kendi el yazınızla yazacağınız ibranameyi imzalamanız ve manyetik kartınızı Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.
Bu yardımdan yararlanabilmeniz, gerekli olan sağlık numaranızı çıkarabilmeniz için adınıza bir takvim yılı içinde 30 gün ( 1 ay ) prim ödenmiş olması gerekir. Bu yardımdan bakmakla yükümlü olduğunuz eş, çocuk anne ve babanızın yararlanması için de 30 gün ( 1 ay ) prim ödenmiş olması gerekmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince, kadın personele doğum öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta ücretli izin verilir. Doktoru uygun gördüğü takdirde raporlanmak kaydıyla personel doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda doğum sonrası kullanılacak sekiz haftalık izin süresine, kullanmadığı beş hafta eklenerek onüç hafta olarak kullanılır.

Doğumuna sekiz hafta kalan personel Müdürlüğümüzden alacağı uygun tarihli vizite kağıdı ile ilgili hastaneye başvurarak geçici iş göremezlik belgesi alır. Bu belgenin bir nüshası personel tarafından saklanır bir kopyası Müdürlüğümüze verilir.

Doğumdan sonra bebeğin doğum raporu Müdürlüğümüze teslim edilir.

Doğum izni sona erip görevine geri dönen idari veya akademik personel SGK’dan doğum sebebiyle iş göremezlik ödeneğini almak üzere Müdürlüğümüzün gerekli işlemleri yapması akabinde SGK’ya veya Postaneye yönlendirilir.

1 yaşından küçük bebekler için günde bir buçuk saat süt izni kullanılabilir.

Müdürlüğümüzden Grup Sağlık Sigortası başvuru formunu temin edebilirsiniz yada aşağıdaki formu doldurup Müdrülüğümüze teslim edebilirsiniz.

Grup Sağlık Sigortası

Başvuru Formu (Sayfa 1 | Sayfa 2)
http://www.gunessigorta.com.tr/anlasmalikurumlar.aspx adresinden anlaşmalı kuruluşlara ulaşabilirsiniz.
SGK’ya başvurarak emekliliğe hak kazandığınıza dair yazıyı allrak, emeklilik işlemlerinin başlatılması için bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz birime başvuru yapılır. Birim yöneticisi ve Rektörlük tarafından uygun bulunan dilekçeniz Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra Müdürlüğümüz tarafından emeklilik işlemleri başlatılır. Düzenlenen evraklar ile SGK İzmir Bölge Müdürlüğü’ne başvurmanız ile süreç tamamlanır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İdari ve Akademik Personeline verilecek izinler aşağıdaki esaslara göre yürütülür. İzinler DYS üzerinden doldurulup onaya sunulur. Tüm onaylar alındığında çıktısı alınıp imzalanarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim edilir.

A- YILLIK ÜCRETLİ İZİN

B- İDARİ, MAZERET, SOSYAL İZİN

olarak iki gruba ayrılmıştır.

Personelin yıllık ücretli izine hak kazanabilmesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nde işe girdiği tarihten başlayarak, en az 1 yıl çalışmış olmasına bağlıdır. Bir yılını dolduran personelden,

İdari ve akademik personel için Hizmet Süresi:

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün,

50 yaş ve üzeri personelin izni 20 günden az olamaz.

İzinler takvim günü olarak saptandığından ayrıca, hafta tatili, ulusal bayramlar, genel tatil ve dini bayramlar izin süresine eklenmez.(İş gününün hesabında hafta tatili 1 gün hesaplanacaktır.) Personel yıllık izin dönüşünde Müdürlüğümüzde bulunan yıllık izin defterini imzalar.

Personelin isteği üzerine ;

a.Kendisinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün,

b.Eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir

 

İdari Personelin Disiplin İşlemleri 4857 sayılı İş Kanunu‘nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi İdari ve Teknik Personel Yönergesine göre yürütülmektedir.

a) Üniversite çıkar ve itibarının korunmasında,

b) Görevlerin, ilgili mevzuat ile Üniversitede uygulanan usullerle belirlenen kurallara uygun olarak yerine getirilmesinde,

c) Yetki ve sorumluluk sınırlarını aşan,

d) Üniversitenin iş huzurunun korunmasında ve çalışma düzeninin sağlanmasında kayıtsızlık gösteren ve ihmali olan personel hakkında disiplin soruşturması açılır.

Disiplin soruşturması açmaya Rektör yetkilidir. Rektör, disiplin suçu hakkında bizzat veya dolaylı olarak bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı bizzat kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Soruşturmanın yürütülmesinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen yöntem uygulanır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi idari personelinin kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenlere verilecek disiplin cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a)Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b)Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.

c)Göreve son verme: Üniversitedeki görevine son verilmesidir.

Personelin aşağıdaki eylem ve davranışlarına “Uyarma” cezası verilir.


a) Görevinde kayıtsızlık, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek, çalışma saatleri içinde görevi ile ilgili olmayan işlerle meşgul olmak.
b) Görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak geç gelmeyi ve erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek (bir ay içinde üç defa geç gelme veya erken ayrılma halinde bu fiil tamamlanmış sayılır.)
c) Amirlerini ve iş arkadaşlarını rahatsız edici, ortak çalışmalarda işbirliğini bozucu ve işi aksatıcı davranışlarda bulunmak.
d) Giyim, görünüş ve davranışlarda Üniversite’nin ciddiyeti ile bağdaşmaz tutumda olmak.
e) İş ilişkilerinde Üniversite’nin çıkar ve itibarıyla bağdaşmayan tavır takınmak.

Kınama cezası uygulanacak eylem ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

a)Uyarma cezası verildiği halde, uyarma cezasına konu olan eylemi tekrarlamak.

b)İzinsiz ve geçerli özürü olmadığı halde 1 gün göreve gelmemek.

c)Üniversite’de çalışma düzeni ve huzurunu bozucu gruplaşmaları teşvik etmek ve bu nitelikteki gruplarda yer almak.

d)Çalışma arkadaşlarını görevlerini ihmale teşvik etmek, çalışmalarını engellemek.

İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen bildirimsiz fesih hakkı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yazılı hallerde personelin iş akdine son verilir.

a) Kınama cezası verilen eylemi tekrarlamak.

b) Üniversite’ye ve üniversite ile iş ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişilere ya da ortak girişimlere ait sırları, her ne sebeple olursa olsun açığa vurmak.

c) Görevini kötüye kullanmak ve doğrudan doğruya veya dolaylı olarak özel çıkar sağlamsak.

d) Elektronik belge ve kayıtlar dahil olmak üzere her türlü belge ve kayıtta tahrifat yapmak, yaptırmak.

e) Üniversite Yönetimi’nin yazılı izni olmadan Üniversite dışında görevler üstlenmek, siyasî partilerin yetkili kurullarında aktif görevler almak.

f) Üniversite’nin tarafsızlığına, görünüş ve itibarına zarar verecek nitelikte sosyal ve siyasi faaliyette bulunmak.

g) Üniversite’de görevli iken işlediği bir suç nedeniyle 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hürriyeti bağlayıcı bir cezadan hüküm giymek.

h) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda 3 iş günü göreve gelmemek.

ı) İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak.

i) Kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek, üniversitede kullanmakta olduğu araç-gereç ve teçhizatı on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratmak.

Uyarma cezası, kusurlu bulunan personele görevli olduğu birim müdürü; birim müdürleri, genel sekreter yardımcısı ve genel sekretere ise Rektör tarafından verilir. Kınama ve göreve son verme cezaları ise Disiplin Kurulu yerine geçen Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir.Cezalar Genel Sekreter tarafından tebliğ edilir.